ORDIN nr. 4418/31.08.2000
privind
Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de Bacalaureat 2001


In baza Legii învatamântului nr. 84/1995, republicata;

In conformitate cu HG nr.690/ 1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

MINISTRUL EDUCATIEI NATIONALE
dispune:

Art.1. Se aproba Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat 2001, aflat în Anexa I , care face parte integranta din prezentul ordin.

Art.2. Se aproba calendarul examenului de bacalaureat 2001, aflat în Anexa II, parte integranta a prezentului ordin.

Art.3. Directia Generala Învatamânt Preuniversitar, Directia Generala pentru Minoritati, Directia Generala pentru Învatamânt Superior, Serviciul National de Evaluare si Examinare, inspectoratele scolare judetene (ISMB), conducerile liceelor vor duce la îndeplinire prezentul ordin.
 

MINISTRU,
Andrei Marga

SECRETAR DE STAT,
Mircea Corneliu Fronescu

SECRETAR DE STAT,
Ioszef Kötö

SECRETAR DE STAT,
Adrian Miroiu

SECRETAR GENERAL,
Adrian Gorun

CONSILIER,
Dakmara Georgescu

DIRECTOR GENERAL D.G.Î. P.,
Liliana Preoteasa

DIRECTOR GENERAL Directia Minoritati,
Laszlo Murvai

DIRECTOR GENERAL D.G.Î.S.,
Constantin Bratianu

DIRECTOR D.A.L.C.,
Ciprian Tanul

DIRECTOR S.N.E.E.,
Adrian Stoica

DIRECTOR Învatamânt liceal,
Sorel Bunget


ANEXA I

REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2001

I. Dispozitii generale

Examenul de bacalaureat este modalitatea esentiala de evaluare a sistemului de învatamânt liceal, a nivelului de cultura generala si de specializare atins de absolventii de liceu. El permite acestora accesul catre învatamântul superior.

Dreptul de a sustine bacalaureatul îl au promovatii ultimei clase de liceu, învatamânt liceal de zi, seral si fara frecventa.

Candidatii proveniti din învatamântul de stat au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe stabilite de Ministerul Educatiei Nationale.

4. În fiecare an scolar, Ministerul Educatiei Nationale organizeaza doua sesiuni de bacalaureat.

5. Conform Legii Învatamântului nr.84/1995, republicata, examenul national de bacalaureat consta în sustinerea a doua, respectiv trei probe comune si a trei probe diferentiate, în functie de filiera si profil.

Probele comune sunt:

Probele de examen, diferentiate în functie de filiera, profil, specializare si de optiunea elevului, sunt: Pentru filierele tehnologica si vocationala studiile liceale se pot încheia si cu un examen de certificare a competentelor profesionale, separat de examenul de bacalaureat, în conditiile legii.

6. În urma promovarii examenului de bacalaureat, absolventului i se elibereaza diploma de bacalaureat.

Absolventilor de liceu fara bacalaureat li se elibereaza, la cerere, certificat de absolvire si copie de pe foaia matricola.

7. Coordonarea pe plan national privind organizarea bacalaureatului este asigurata de Comisia Nationala de Bacalaureat, care se constituie în fiecare an prin ordin al ministrului si functioneaza în Ministerul Educatiei Nationale. În fiecare judet si în municipiul Bucuresti se constituie annual comisii judetene (a municipiului Bucuresti) de bacalaureat.

II. Organizarea examenului national de bacalaureat

8. Comisia Nationala de Bacalaureat coordoneaza organizarea si desfasurarea actiunilor pentru examenul de bacalaureat din fiecare an. Comisia Nationala de Bacalaureat se compune din:

Componenta nominala a acestei comisii se aproba anual prin ordin al ministrului. Din comisia nationala fac parte si reprezentanti ai Directiei Generale pentru Minoritati.

9. Comisia Nationala de Bacalaureat are urmatoarele atributii:

Comisia nationalã de bacalaureat nu se ocupã de solutionarea contestatiilor referitoare la probele de examen. 10. Comisia Nationala de Bacalaureat (CNB) poate delega, pe o perioada limitata de timp, reprezentanti pe lânga Comisiile Judetene de Bacalaureat (a municipiului Bucuresti). Delegatul CNB are urmatoarele atributii: 11. Comisiile Judetene (a municipiului Bucuresti) de Bacalaureat se compun din: Componenta nominala a acestor comisii se aproba anual prin decizia inspectorului scolar general, cu consultarea MEN.

Din comisiile judetene aflate în judetele în care exista candidati care vor sustine probe în limbile minoritatilor nationale, va face parte cel putin un specialist apartinând minoritatilor nationale.

12. Comisiile Judetene (a municipiului Bucuresti) au urmatoarele atributii:

13. În fiecare liceu în care se desfasoara bacalaureatul se organizeaza câte o comisie de bacalaureat, coordonata de c`tre un presedinte numit de MEN prin ordinul ministrului. Numarul candidatilor înscrisi într-o comisie nu poate fi mai mic de 150.

Fiecare comisie se poate organiza în subcomisii coordonate de un vicepresedinte, subordonat presedintelui comisiei. Subcomisia are componenta si atributiile unei comisii de bacalaureat, cu exceptia semnarii diplomelor de bacalaureat si a listei cu rezultatele finale. Numarul de candidati dintr-o subcomisie nu poate fi mai mic de 75.

În cazul în care una din subcomisii îsi desfasoara activitatea în alta localitate sau în alt local decât în centrul de bacalaureat, pe lânga vicepresedintele raspunzator de desfasurarea examenului, Comisia Judeteana deleaga un membru al sau pe toata perioada desfasurarii examenului.

14. Daca la un liceu numarul candidatilor este sub efectivul minim stabilit, acestia vor fi, de regula, repartizati de catre Comisia Judeteana, la alte licee din localitate sau din alte localitati, la care se organizeaza bacalaureatul. În aceste cazuri, Inspectoratul Scolar Judetean este obligat sa asigure cazarea, pe toata durata examenului, a candidatilor care se prezinta prima sau a doua oara la bacalaureat.

15. De regula, comisiile/subcomisiile se organizeaza pe profiluri, respectiv specializari, eventual în functie de limba de predare. În fiecare comisie sau subcomisie sunt înscrisi candidatii în ordine alfabetica si în functie de profil, indiferent de forma de învatamânt la care au absolvit ultima clasa – învatamânt de zi, seral sau fara frecventa.

16. Comisiile de bacalaureat din licee se compun, de regula, din:

Cadrele didactice care îndeplinesc aceste functii vor fi selectionate din alte unitati scolare decât cele din care provin candidatii. Lista profesorilor examinatori (corectori) cuprinde profesori de specialitate, de regula cu gradul I sau II. Tragerea la sorti, atât a profesorilor examinatori, cât si a vicepresedintilor, se va efectua cu cel mult doua zile înainte de începerea examenului, în sedinta publica, pe baza centralizarii optiunii tuturor profesorilor care doresc sa participe la bacalaureat si care în sesiunile anterioare au respectat spiritul si exigentele examenului. Inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) au obligatia aprobarii listei profesorilor care doresc sa participe la examenul de bacalaureat, transmisa de unitatea scolara, cu cel putin 3 saptamâni înainte de începerea examenului.

17. În comisiile organizate pentru candidatii apartinând minoritatilor nationale care au studiat în limba materna si solicita sustinerea probelor de examen în limba respectiva – la obiectele studiate în aceasta limba în liceu – vor fi numiti profesori de specialitate care cunosc bine limba materna a candidatilor, care au predat disciplina respectiva în limba materna. Comisia Judeteana va desemna profesor care a predat disciplina respectiva în limba materna pentru a fi prezent la fiecare din probele pentru care sunt necesare traduceri, pentru a gira corectitudinea acestora.

18. Atributiile comisiilor de bacalaureat din licee sunt urmatoarele:

19. Nu vor fi numite în comisiile de bacalaureat si nu vor primi nici o alta atributie legata de examen persoanele care au rude din rândul candidatilor.

III. Înscrierea candidatilor

20. Înscrierea candidatilor pentru bacalaureat se face la secretariatele liceelor, în perioada prevazuta în grafic, dupa cum urmeaza:

În situatia în care liceul la care candidatul a absolvit este arondat unui alt centru, înscrierea se face direct la secretariatul centrului. 21. Pâna la data de 15 martie toti elevii din clasa a XII-a (a XIII-a) învatamânt de zi si a XIII-a învatamânt seral îsi vor exprima, în scris, optiunile pentru obiectele de studiu prevazute cu probe la alegere, la care doresc sa sustina bacalaureatul.

22. Directorii de licee centralizeaza optiunile si transmit situatia inspectoratelor scolare judetene (al municipiului Bucuresti) pâna la data de l aprilie.

23. Inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) centralizeaza optiunile comunicate de licee si transmit Ministerului Educatiei Nationale necesarul de plicuri odata cu propunerile de centre, comisii (subcomisii) de bacalaureat, pâna la data de 1 mai.

Secretariatele liceelor anunta Comisiei judetene eventualele modificari în lista candidatilor înscrisi pentru prima sesiune (corigente, situatii neîncheiate, etc.) în termen de trei zile de la încheierea cursurilor.

Pentru a doua sesiune de bacalaureat, înscrierile candidatilor se fac conform graficului anuntat, iar num`rul de centre ]i necesarul de plicuri se transmit MEN cu cel putin l5 zile înainte de începerea sesiunii.

IV. Continutul examenului

24. Disciplinele de studiu la care se organizeaza probele pentru bacalaureat sunt anuntate de Ministerul Educatiei Nationale. Precizarea exacta a temelor alese din programa scolara si a manualelor scolare valabile se realizeaza printr-un ordin special al ministrului.

V. Stabilirea subiectelor pentru probele de examen

25. Pentru fiecare proba scrisa se stabilesc variante de subiecte (probleme) din care se aleg, prin tragere la sorti, subiectele probei scrise si subiectele de rezerva.

Subiectele pentru probele de examen se realizeaza în cadrul Serviciului National de Evaluare si Examinare si se stabilesc tinându-se seama de urmatoarele criterii:

26. Itemii pentru probele orale se elaboreaza, pentru fiecare disciplina de studiu, la nivel national ]i cuprind subiecte (probleme) din programele pentru bacalaureat. Acestea vor fi facute publice si transmise inspectoratelor scolare cu cel putin 30 de zile înaintea începerii probelor.

Inspectoratele scolare judetene vor asigura, prin profesorii examinatori, întocmirea biletelor de examene, în preziua începerii probelor orale.

Biletele de examen vor avea un grad de complexitate care sa permita tratarea lor integrala în maximum 10-15 minute.

VI. Desfasurarea probelor, corectarea si notarea

27. Salile pentru sustinerea probelor vor fi, în prealabil, adaptate acestor activitati, prin:

Probele scrise.

28. Repartizarea pe sali a personalului de supraveghere – cadre didactice de alta specialitate decât cea la care se sustine proba, din alt liceu sau din alta localitate – se face de presedintele comisiei, prin tragere la sorti – câte doi pentru fiecare sala – în ziua fiecarei probe, cu o ora înainte de începerea acesteia, luându-se masuri sa nu ramâna aceleasi formatii de supraveghere pentru aceleasi sali, la probe diferite.

Supraveghetorii intra în sali dupa ce au primit din partea presedintelui listele cu candidatii, modelul de proces verbal de predare a lucrarilor scrise, hârtie tipizata pentru lucrari si hârtie stampilata pentru ciorne.

29. Accesul candidatilor în sali este permis pe baza buletinului de identitate, cel mai târziu cu 30 minute înainte de începerea probei. Se interzice candidatilor sa patrunda în sala cu orice fel de lucrari – manuale, notite, însemnari, tabele de logaritmi etc. – care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum si cu orice mijloc electronic de calcul sau comunicare. Nerespectarea acestor dispozitii duce la eliminarea din sala a candidatului, dupa informarea si acordul presedintelui de comisie.

Candidatii se asaza câte unul în banca, în ordine alfabetica, în ordinea prevazuta în listele afisate. Fiecare candidat primeste o coala de hârtie tipizata pe care îsi scrie cu majuscule numele, prenumele si completeaza citet celelalte date de pe coltul ce urmeaza a fi lipit. Coltul colii tipizate va fi lipit numai dupa ce profesorii care supravegheaza în sali au verificat identitatea candidatilor. Colile vor fi semnate de c`tre pre]edintele sau de c`tre vicepresedintele comisiei si, apoi, stampilate.

Înscrierea numelui candidatilor pe foile tipizate, în afara rubricii care se sigileaza si orice alte semne distinctive atrag dupa sine anularea lucrarii scrise respective.

Pentru ciorne, candidatii vor primi coli obisnuite de hârtie stampilate cu stampila "Bacalaureat".

30. Comisia de bacalaureat, în plen, verifica integritatea plicului cu subiecte primit de la Comisia Nationala, pentru fiecare proba scrisa; un membru al comisiei extrage varianta anuntata, dupa care plicul se resigileaza si este pastrat în conditii de securitate deplina în casa de fier sau în dulap metalic sigilat. La deschiderea plicurilor se va alcatui un proces verbal semnat de catre toti membrii comisiei.

Procedura de mai sus este urmata si de catre Comisia Judeteana, la deschiderea plicurilor cu subiecte ce îi sunt rezervate.

În cazul centrelor de examen în care exista candidati care au studiat în limbile minoritatilor nationale

subiectele vor fi traduse în limbile respective de catre membrii comisiei desemnati în acest scop.

Se multiplica subiectele în numar egal cu numarul salilor de examen sau cu numarul candidatilor, dupa care se introduc în plicuri care se sigileaza, urmînd sa fie distribuite în sali. Candidatii care sustin probele în limbile minoritatilor nationale vor primi atât subiect în limba materna cât si subiect în limba româna.

Membrii comisiei de examen ramân în sala în care s-a efectuat multiplicarea pâna la terminarea distribuirii plicurilor în salile de examen.

Nici un membru al comisiei nu poate parasi centrul si nu poate comunica în afara continutul subiectelor de examen pâna la iesirea primului candidat din centrul de examen.

Supraveghetorii de sali primesc plicurile cu subiecte de la presedinte sau vicepresedinte, verifica integritatea acestora, le deschid si transcriu subiectele pe tabla sau distribuie subiectele multiplicate fiecarui candidat.

Punctajul acordat fiecarui subiect se va transmite candidatilor odata cu subiectul, iar baremul de corectare va fi afisat la avizierul unitatii de învatamânt dupa încheierea probei scrise; pentru anumite discipline Comisia Nationala poate hotarî transmiterea catre elevi a baremului de corectare odata cu subiectul.

31. Presedintele sau vicepresedintele, însotit de c`tre un profesor de la disciplina respectiva, verifica, în toate salile de examen, exactitatea transcrierii subiectelor pe tabla, cu exceptia situatiei în care fiecare candidat a primit un subiect xeroxat. Daca subiectele se traduc în limbi ale minoritatilor nationale, se verifica si exactitatea traducerii.

Din momentul deschiderii plicului cu subiecte, nici un candidat nu mai poate intra în sala si nici un candidat nu poate parasi sala, decât daca preda lucrarea scrisa si semneaza de predarea acesteia. Candidatii care nu se afla în sala în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai sustine proba respectiva. În cazuri exceptionale, daca un candidat se simte rau, el va fi însotit de unul dintre profesorii care supravegheaza, pâna la înapoierea în sala de examen.

32. Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat scrierea subiectelor pe tabla sau distribuirea subiectelor xeroxate pentru fiecare candidat.

Pentru elaborarea lucrarii scrise candidatii vor folosi numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor folosi numai creion negru. Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a minicalculatoarelor, a riglelor de calcul, a altor mijloace de calcul. Nu se va folosi alta hârtie decât cea distribuita candidatilor de supraveghetori.

Fiecare candidat va primi atâtea coli de hârtie câte îi sunt necesare.

În cazul în care unii candidati, din diferite motive (corecturi numeroase si greseli care ar putea fi interpretate drept semn de recunoastere), doresc sa-si transcrie lucrarea, fara sa depaseasca timpul stabilit, vor primi alte coli tipizate. Colile folosite initial se anuleaza pe loc de catre supraveghetori, mentionându-se pe ele „anulat", se semneaza de catre cei doi supraveghetori si se pastreaza în conditiile stabilite pentru lucrarile scrise.

33. În timpul desfasurarii probelor scrise, supraveghetorii de sali nu dau candidatilor nici o indicatie, nu discuta între ei si nu rezolva subiectul de examen. În cazul în care acestia încalca dispozitia anterioara, vicepresedintele sau presedintele comisiei pot decide înlocuirea lor si, daca este cazul, pot face si propuneri de sanctionare.

În timpul desfasurarii probelor scrise, supraveghetorii de sali raspund de asigurarea ordinii si linistii în sala de clasa, de respectarea de catre candidati a tuturor prevederilor din prezentul regulament. Supraveghetorii verifica daca elevii au patruns în sala cu materiale interzise prin prezentul regulament sau cu alte materiale care le-ar permite sau facilita rezolvarea subiectelor de examen. De asemenea, supraveghetorii nu permit candidatilor sa comunice în nici un fel între ei si sesizeaza presedintele comisiei asupra oricarei încalcari de regulament.

În timpul desfasurarii probelor scrise, în salile de examen au voie sa intre numai presedintele, vicepresedintele, specialisti din comisie însotiti de unul dintre cei doi mentionati anterior, pentru eventualele corecturi, reprezentantii Comisiei Nationale de Bacalaureat, persoane împuternicite cu delegatie de catre Comisia judeteana (a municipiului Bucuresti) pentru a controla desfasurarea bacalaureatului.

34. Pe masura ce îsi încheie lucrarile, candidatii le predau supraveghetorilor. La expirarea celor trei ore acordate, candidatii predau lucrarile în faza în care se afla, fiind interzisa depasirea timpului stabilit.

La predarea lucrarilor, supraveghetorii bareaza spatiile nescrise, verifica numarul de pagini, si îl trec în procesele verbale de predare pe care le semneaza candidatii, precum si în rubrica prevazuta pe prima pagina a lucrarii.

Ciornele si lucrarile anulate se strâng separat si se pastreaza. Supraveghetorii, în prezenta membrilor comisiei, predau lucrarile scrise presedintelui sau vicepresedintelui, care verifica daca numarul lucrarilor predate corespunde cu numarul semnaturilor din procesul verbal de predare a lucrarilor scrise si daca numarul de pagini al fiecarei lucrari coincide cu cel înscris pe lucrare.

35. Toate lucrarile de la aceeasi proba de examen sunt amestecate de c`tre presedintele si vicepresedintele comisiei de corectare, sunt numerotate de la 1 la n si grupate în seturi.

Seturile de lucrari se introduc în dosare (plicuri), dupa ce pe fiecare lucrare s-a scris numarul de ordine al dosarului (plicului).

Dosarele cu lucrarile numerotate sunt predate de presedinte sau vicepresedinte, cu proces verbal de predare-primire, pentru corectare, profesorilor corectori. Procesul verbal contine numele persoanelor care predau/preiau lucrari, disciplina de examen, numarul lucrarilor predate/preluate si numerele de ordine ale acestora.

Corectarea si notarea lucrarilor scrise se efectueaza de cei doi profesori examinatori, în mod obligatoriu în încaperi separate, stabilite de presedintele comisiei. Schimbarea lucrarilor de la mâna I si a II-a si invers se va face în prezenta presedintelui sau vicepresedintelui comisiei.

Fiecare lucrare se apreciaza de fiecare corector, separat, cu note de la 10 la 1, respectându-se baremele stabilite.

Corectarea si notarea, pe baza baremului, se înregistreaza în borderouri separate pentru fiecare corector.

Zilnic, dupa terminarea programului de corectare, seturile de lucrari se predau, cu proces verbal asemanator celui de la aliniatul 2, presedintelui sau vicepresedintelui pentru a fi pastrate în case de fier sau dulapuri metalice, închise si sigilate. Procesele verbale fac parte din documentele de examen si se pastreaza în acelasi regim cu acestea.

Cheile si sigiliul de la fisetele în care sunt depozitate lucrarile scrise si celelalte documente de bacalaureat vor fi pastrate de catre presedinte si de catre unul din vicepresedinti. Odata cu lucrarile, profesorii examinatori depun si borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate.

36. Dupa încheierea actiunii de corectare si de notare, borderourile întocmite si semnate de fiecare profesor examinator sunt predate presedintelui comisiei odata cu lucrarile corectate. Dupa ce presedintele comisiei verifica sa nu fie diferente mai mari de un punct între notele acordate de cei doi profesori examinatori, notele obtinute se trec pe fiecare lucrare în parte, cu cerneala rosie. Media finala se trece pe lucrare, în prezenta profesorilor corectori, de catre un membru al secretariatului, desemnat de presedintele comisiei. Presedintele comisiei verifica media finala, ca medie aritmetica fara rotunjire, cu doua zecimale si semneaza alaturi de corectori.

În cazul în care se constata o diferenta mai mare de un punct între notele celor doi corectori, presedintele repartizeaza lucrarea spre recorectare unui alt profesor de specialitate care, în prezenta profesorilor corectori initiali, stabileste nota finala a lucrarii. Nota data la recorectare este nota care se trece pe lucrare si va semnata de catre cei trei corectori si de catre presedintele comisiei.

37. Dupa ce toate lucrarile scrise la o disciplina au fost corectate, acestea se deschid, în prezenta presedintelui, vicepresedintelui si a tuturor profesorilor corectori, iar notele finale se înregistreaza imediat în cataloagele de examen de catre presedinte sau vicepresedinte, cu cerneala albastra. Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în cataloage de examen se fac numai cu cerneala rosie, de catre persoana din comisie care a gresit, sub semnatura, iar presedintele comisiei contrasemneaza si stampileaza.

Rezultatele probelor scrise se afiseaza în termenul prevazut în grafic.

Probele orale.

38. Candidatii intra în sala de examen în ordinea afisata, respectându-se ora prevazuta pentru fiecare grupa. Comisia de bacalaureat verifica identitatea fiecarui candidat.

Candidatul ia un bilet si primeste hârtie stampilata pentru ciorna. El are dreptul sa ia un al doilea bilet, în cazul în care constata, dupa o reflectie de 1-2 minute, ca temele înscrise pe bilet nu-i sunt cunoscute. În acest caz, în catalogul de examen sunt trecute numerele ambelor bilete, iar candidatului i se scade nota cuvenita cu 2 (doua) puncte.

Pentru elaborarea solutiilor i se acorda fiecarui candidat cel mult l5 minute.

Examinarea orala se realizeaz` de catre cei doi profesori examinatori membri ai comisiei. Profesorii examinatori pot interveni cu întrebari lamuritoare sau suplimentare, de regula dupa ce candidatul si-a prezentat raspunsurile.

39. Subiectele date la oral vor contine un punctaj orientativ în aprecierea si notarea elevului; punctele acordate pentru fiecare subiect vor fi consemnate într-un borderou de lucru al profesorilor, care va ramâne la dosarul comisiei de bacalaureat.

Fiecare profesor examinator apreciaza raspunsul candidatilor cu note întregi de la 10

la 1. Daca baremul conduce la punctaje fractionare, acestea se rotunjesc la cel mai apropiat întreg. Diferenta între notele acordate de cei doi examinatori nu poate fi mai mare de un punct. Presedintele comisiei mediaza situatiile în care diferenta de notare este mai mare de un punct, iar hotarârea sa este definitiva.

Fiecare profesor trece în catalog nota acordata, iar presedintele sau vicepresedintele, nota finala.

Nota finala la examenul oral se trece în catalog si în fisa individuala a candidatului, cu semnatura celor doi profesori examinatori. Fisa se înmâneaza candidatului dupa fiecare proba orala.

Dupa sustinerea probei orale, candidatul preda biletul de examen si ciorna semnata.

40. Desfasurarea probelor orale are caracter public.

În unele situatii presedintele poate dispune întreruperea examinarii si eliminarea din sala a persoanelor cu atitudine si comportament necorespunzator.

41. Cataloagele de examen tipizate se completeaza în doua exemplare identice: se numeroteaza, se semneaza si se stampileaza fiecare pagina.

VII. Stabilirea si comunicarea rezultatelor

42. Dupa încheierea tuturor probelor din cadrul bacalaureatului se comunic` rezultatele finale pentru toti candidatii.

Pentru candidatii care au obtinut note de promovare (cel putin cinci) la toate probele de examen se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la probele de examen.

Nu se calculeaza media generala pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe sau nu s-au prezentat la toate probele.

Candidatilor declarati respinsi li se consemneaza aceasta pe foaia matricola. În cazul candidatilor proveniti de la alte unitati de învatamânt, secretariatul comisiei de bacalaureat va anunta în scris rezultatul la liceul de unde provine candidatul.

Sunt declarati reusiti candidatii care au obtinut nota minima 5 la fiecare proba de examen si media generala minima 6,00.

Pentru candidatii care obtin media generala 5,99 se rotunjeste media generala la 6,00.

Candidatii care nu îndeplinesc conditiile mentionate sunt declarati respinsi sau, dupa caz, neprezentati sau eliminati din examen.

Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului se întocmesc si se afiseaza liste nominale care cuprind: numele si prenumele candidatilor, notele obtinute la fiecare proba scrisa si orala, media generala si rezultatul final („reusit", „respins", „neprezentat", "eliminat din examen").

43. Pentru candidatii proveniti de la alte licee, comisia de bacalaureat întocmeste extrase din catalog, care cuprind situatia lor la examen si le transmit liceelor respective, în vederea completarii diplomelor de bacalaureat.

VIII. Depunerea si rezolvarea contestatiilor

44. Contestatiile depuse si înregistrate se rezolva în doua etape distincte:

În prima etapa, presedintele comisiei de bacalaureat din centrul de examen primeste cererile pentru contestatii si le repartizeaza examinatorilor din comisie cu recomandarea de a revedea lucrarile.

Examinatorii prezinta candidatului lucrarea în cauza, urmarind exactitatea aplicarii baremelor de corectare si de notare si precizia calculelor efectuate pentru stabilirea notei. La convorbirea cu candidatii pot asista si parintii, fara dreptul de a interveni în discutii. În cazul în care între nota initiala si nota de la recorectare exista diferente de notare mai mici de 0,50 puncte, concluziile sunt comunicate candidatilor, cu argumentatia necesara care sa dovedeasca netemeinicia contestatiei. Candidatul consemneaza pe cerere daca îsi mentine sau îsi retrage contestatia. În cazul în care se constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte între nota initiala si nota de la recorectare, sau în cazul în care candidatii ale caror lucrari nu prezinta diferente în notare de cel putin 0,50 puncte îsi mentin totusi cererea de contestatie, lucrarile contestate se închid, pentru a deveni secrete, atât în ceea ce priveste numele candidatului, cât si notele acordate; se aplica stampila de bacalaureat si se înainteaza, cu baremele de corectare si notare, prin delegat, Comisiei judetene (sau a municipiului Bucuresti), singura în masura sa acorde o noua nota lucrarii.

Totodata se transmite un borderou în care se mentioneaza obiectul de studiu, numarul de ordine al lucrarilor si numarul de pagini pentru fiecare lucrare.

45. Comisiile Judetene ( a municipiului Bucuresti) de Contestatii au urmatoarea componenta:

În fiecare an, membrii Comisiei de Contestatii vor fi alti profesori decât cei din anul anterior. Alegerea corectorilor se face prin tragere la sorti, dintr-o lista de profesori recunoscuti pentru competenta profesionala si probitatea lor morala si care nu au facut parte în sesiunea respectiva din comisiile de corectare din licee.

46. Comisiile Judetene (a municipiul Bucuresti) de Contestatii recorecteaza lucrarile primite si acorda note lucrarilor contestate, conform baremelor pentru probele scrise.

Schimbarea notei contestate cu nota acordata de c`tre comisia de contestatii se va face, dupa caz, atât prin crestere, cât si prin scadere, daca se va constata o diferenta de cel putin 0,50 puncte, aceasta nota ramânând definitiva. .

Hotarârile Comisiei Judetene de contestatii se consemneaza într-un proces verbal care este semnat de catre toti membrii comisiei si de catre presedinte.

Lucrarile scrise, baremele de notare si borderourile se restituie comisiilor din licee împreuna cu o copie dupa procesul verbal. În cazul în care se constata diferente mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota initiala si nota de la contestatii, inspectoratele scolare analizeaza situatia în termen de 30 zile de la terminarea contestatiilor, consultând profesorii corectori din ambele comisii (cea din centrul de examen si cea de contestatii) si decid sanctionarea celor vinovati. Comisia Nationala va fi înstiintata de sanctiunile aplicate pâna la data de 1 noiembrie a anului în care s-a desfasurat examenul.

In perioada de corectare a probelor scrise sau ulterior, C.N.B. poate desemna, dupa caz,comisii de recorectare prin sondaj a unui numar de lucrari, urmarindu-se corectitudinea respectarii baremelor. Comisia Nationala poate propune inspectoratelor scolare sanctiuni, în cazul constatarii unor nereguli flagrante.

47. Comisiile de bacalaureat din liceu opereaza în cataloage schimbarile ce se impun dupa aflarea rezultatelor la contestatii, recalculeaza, dupa caz, media generala de bacalaureat si rectifica în mod corespunzator rezultatul examenului.

Rezultatele la contestatii se comunica celor în drept prin afisare la avizierul liceului, conform graficului.

IX. Dispozitii finale

48. Comisiile de bacalaureat din licee si comisiile judetene (a municipiului Bucuresti) au obligatia sa informeze telefonic Comisia Nationala cu privire la neregulile care apar în organizarea si desfasurarea bacalaureatului, precum si neprezentarea unor presedinti în vederea înlocuirii acestora.

49. Toate documentele si lucrarile scrise din cadrul bacalaureatului se pastreaza în arhiva liceului timp de 2 ani, cu exceptia cataloagelor, care se pastreaza permanent.

Plicurile care se deschid la comisiile din licee vor purta pe ele semnaturile presedintelui, vicepresedintelui si ale membrilor comisiei, ora si data deschiderii; ele vor fi stampilate si se vor pastra timp de doi ani în arhiva liceului.

50. Diplomele de bacalaureat se completeaza cu datele din cataloagele de examen numai de c`tre secretarii liceelor la care absolventii au promovat ultima clasa si vor fi semnate de presedintele comisiei în termen de cel mult 15 de zile de la terminarea examenului de bacalaureat. În cazuri exceptionale, diplomele pot fi semnate de c`tre presedintele comisiei judetene de bacalaureat.

51. Raportul Comisiei Judetene privind rezultatul bacalaureatului organizat si desfasurat în liceele din judet se înainteaza Comisiei Nationale de Bacalaureat în termen de 10 de zile de la afisarea rezultatelor.

Raportul va cuprinde:

52. Pâna la data de 1 noiembrie, inspectoratele scolare vor alcatui un raport special despre examenele nationale din anul în curs, care va fi trimis în copie si la Ministerul Educatiei Nationale. Un exemplar al raportului anual va fi trimis fiecarei unitati scolare din judet.

Raportul va cuprinde informatii despre monitorizarea desfasurarii acestui examen, inclusiv date despre esantioanele de lucrari recorectate la decizia comisiei nationale sau judetene. Comisia judeteana va decide recorectarea de lucrari la cel putin trei discipline de examen, pentru examenul de bacalaureat si la cel putin o disciplina pentru examenul de capacitate. Numarul minim de de lucrari recorectate la o disciplina va fi de 50, iar criteriile de selectare a lucrarilor vor fi stabilite de inspectoratul scolar. Inspectorii scolari de specialitate vor coordona corectarea esantioanelor si vor prezenta în scris inspectorului general concluziile acestei recorectari. În urma recorectarii, inspectorul scolar general poate decide, în situatii bine justificate, aplicarea de sanctiuni, conform Statutului Personalului Didactic si prezentului regulament. Raportul anual va cuprinde informatii despre sanctiunile aplicate si numele persoanelor sanctionate, inclusiv despre personalul didactic caruia comisia judeteana a decis sa-i retraga dreptul de a participa la examenele nationale.

53. Respectarea întocmai a Regulamentului privind Organizarea si Desfasurarea Bacalaureatului este obligatorie pentru toate persoanele implicate în examen.

Orice abatere comisa si dovedita cu probe se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfasurarea activit`\ii unei comisii de bacalaureat aduce cu sine diminuarea cu 20 – 70% a indemnizatiei vicepresedintelui si a presedintelui.

Sanctiunile vor fi aplicate de catre inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) în baza unui proces verbal de constatare alcatuit de organele de control (membrii Comisiei Nationale, delegatii MEN, membrii comisiei judetene/a municipiului Bucuresti). Pentru personalul didactic care a încalcat prevederile din Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat, Comisia judeteana de bacalaureat va face comunicare scrisa catre unitatea de învatamânt de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se va preciza abaterea constatata si eventuala sanctiune acordata. Aceste abateri vor fi luate în consideratie la acordarea calificativului anual.

54. Candidatii care au fost înscrisi fara a îndeplini conditiile legale de înscriere la examen sau care au beneficiat de partinire frauduloasa constatata de organele în drept sunt eliminati din examen, pierzând sesiunea respectiva, sau, dupa caz, acestora li se anuleaza diploma.

55. La organizarea si desfasurarea bacalaureatului în liceele (sectiile de liceu) pentru elevii cu deficiente vizuale, motorii si auditive se fac urmatoarele precizari speciale:

Exemple de asemenea adaptari sunt: Candidatii cu deficiente din licee obisnuite pot beneficia, dupa caz, de prevederile punctului anterior, în baza certificatului de handicapat sau a unei adeverinte medicale. Acolo unde nu se pot realiza conditii de egalizare a sanselor, candidatii vor fi orientati spre comisia de bacalaureat dintr-un liceu special.

Comisia Nationala de Bacalaureat poate aproba si alte proceduri de sustinere a examenului de bacalaureat pentru candidatii cu deficiente/handicap, la propunerea comisiilor judetene.

56. În situatii exceptionale, pentru elevii imobilizati la pat, temporar sau definitiv, comisiile judetene de capacitate pot organiza, sustinerea probelor la locul imobilizarii, simultan cu toti candidatii din tara. Organizarea acestor probe se face cu avizul comisiei nationale, la cererea candidatului si în baza unui document medical care sa ateste imposibilitatea deplasarii.

57. Inspectoratele scolare judetene (al municipiului Bucuresti) pun la dispozitia candidatilor, prin unitatile de învatamânt, fise individuale ale candidatilor pentru notarea probelor orale si a probelor practice. Fisele individuale stampilate cu stampila "Bacalaureat" se înmâneaza candidatilor la prima proba orala. Imediat dupa încheierea sustinerii de catre candidat a fiecarei probe orale sau practice, profesorii examinatori trec nota acordata în fisa individuala si semneaza.

58. Pentru marcarea documentelor de bacalaureat – lucrari scrise, cataloage, bilete de oral, fise individuale pentru examinarea orala – inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti confectioneaza stampile rotunde, speciale, cu înscrisul "Bacalaureat", care se pun la dispozitia presedintelui fiecarei comisii de examen.

59. Se interzice cu desavârsire colectarea unor fonduri materiale si banesti de la candidati, de la parinti sau de la orice persoana care are rude în rândul candidatilor la bacalaureat. Cei dovediti încalcând aceasta dispozitie vor fi sanctionati conform Statutului personalului didactic.


ANEXA II

GRAFICUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT

SESIUNEA IUNIE - IULIE 2001

15-31 mai 2001 - înscrierea candidatilor

15 iunie 2001 - terminarea cursurilor pentru clasa a XII-a

25-26 iunie 2001 - limba si literatura româna - proba orala

27-28 iunie 2001 - limba si literatura materna - proba orala

29-30iunie 2001 - limba moderna - proba orala

2 iulie 2001 - limba si literatura româna - proba scrisa

3 iulie 2001 - limba si literatura materna - proba scrisa

4 iulie 2001 - proba obligatorie a profilului - proba scrisa

5 iulie 2001 - o proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa sau practica

6 iulie 2001 - o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - proba scrisa

8 iulie 2001 - afisarea rezultatelor

9 iulie 2001 - depunerea contestatiilor

12 iulie 2001 - afisarea rezultatelor finale

GRAFICUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT

SESIUNEA AUGUST 2001

23-27 iulie 2001 - înscrierea candidatilor

13-14 august 2001 - limba si literatura româna - proba orala

15-16 august 2001 - limba si literatura materna - proba orala

17-18 august 2001 - limba moderna - proba orala

20 august 2001 - limba si literatura româna - proba scrisa

21 august 2001 - limba si literatura materna - proba scrisa

22 august 2001 - proba obligatorie a profilului - proba scrisa

23 august 2001 - o proba la alegere din aria curriculara corespunzatoare specializarii - proba scrisa sau practica

24 august 2001 - o proba la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare - proba scrisa

26 august 2001 - afisarea rezultatelor

27 august 2001 - depunerea contestatiilor

29 august 2001 - afisarea rezultatelor finale


Back