Arhivă lunară 10 iulie 2020

deadmin

Depunerea dosarelor de înscriere la liceu pentru candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020

Repartizarea computerizată nu finalizează înscrierea la liceu. După afişarea listelor cu rezultatul repartizării computerizate, urmează înscrierea la liceu. În perioada 13 iulie – 20 iulie 2020, absolvenţii depun la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi dosarele de înscriere. Dosarele de înscriere se depun fizic sau online.

Candidaţii care în perioada 13-20 iulie 2020 nu îşi depun dosarele de înscriere la liceu sunt consideraţi retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale.

Depunerea dosarelor de înscriere la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” de către candidaţii declaraţi admişi în urma repartizării computerizate din data de 10 iulie 2020, se face în perioada 13 – 20 iulie 2020, la sediul unității de învățământ, în intervalul orar 9:00- 15:00.

Pentru realizarea unei planificări privind accesul persoanelor în unitatea de învățământ, în scopul depunerii dosarului de înscriere, părintele/reprezentantul legal trebuie să exprime intenția de depunere a dosarului, prin telefon la numărul 0241 74 85 66 sau prin e-mail la adresa [email protected], în prima zi prevăzută în calendar pentru această etapă, respectiv 13 iulie 2020.

Depunerea dosarelor se poate realiza și prin poștă, cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa [email protected], documente scanate în format .pdf ( nu fotografiate!). În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, cartea de identitate și certificatul de naștere se depun în copie. Candidaților care au transmis dosarele de înscriere prin poștă sau e-mail li se va comunica, telefonic sau prin e-mail, situația înscrierii. În cazul transmiterii dosarelor prin mijloace electronice sau prin poștă, candidații/ părinții/reprezentanții legali ai acestora au obligația de a prezenta în format fizic, în original sau în copie certificată în conformitate cu originalul, documentele care au stat la baza înscrierii în învățământul liceal în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Actele necesare pentru înscrierea la liceu:

 • cererea de înscriere (formular tipizat);
 • cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; cartea de identitate a unuia dintre părinţi;
 • adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională;
 • foaia matricolă pentru clasele V – VIII în original (cu calculul mediei generale);
 • fișa medicală.

În cazul elevilor care vor fi însoțiți la înscriere de altă persoană decât părinții, aceasta va prezenta o procură notarială prin care este desemnată ca tutore legal.

În cazul elevilor cu părinți divorțați, pe fișa de înscriere vor semna ambii părinți.

În cazul transmiterii prin poștă sau prin e-mail a dosarului, expeditorul va trimite o declarație din care să rezulte calitatea acestuia față de elev (părinte/ reprezentant legal) semnată olograf și scanată, însoțită dacă este cazul de documentul justificativ.

 

deadmin

Program eliberare acte de studii pentru promoţia 2020

Diplomele de bacalaureat şi alte acte de studii alte absolvenţilor promoţiei 2020 ,  se vor elibera în perioada 08 iulie 2020 – 10 iulie 2020, orar 9:00 – 15:00, conform planificărilor făcute de către diriginţii claselor a XII-a.

Cei care nu s-au prezentat în ziua în care au fost programaţi vor solicita telefonic o reprogramare (telefon secretariat 0241-748566).

NU SE VOR ELIBERA acte de studii fără programare.
Elevii se vor prezenta cu actul de identitate şi vor respecta normele impuse de actualul context, fiind aceleaşi cu cele urmate la examenul de bacalaureat!

deadmin

Înscrierea la examenul național de Bacalaureat 2020, sesiunea august – septembrie

Examenul național de Bacalaureat 2020 se va desfăşura în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010), şi cu prevederile ordinului de ministru atașat (modificat prin ordinul de ministru nr. 4.307/21.05.2020 + anexă: calendar).

► În perioada 13 – 24 iulie, intervalul orar 9:00 – 14:00, candidaţii la examenul național de Bacalaureat, sesiunea august-septembrie 2020, completează și depun/transmit prin mijloace electronice/poștă  documentele-tip de înscriereprevăzute în procedura aprobată de Ministerul Educației și Cercetării.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST – SEPTEMBRIE 2020

 • 2 POZE ¾ (CEI DIN ALTE PROMOŢII )
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE ŞI CERTIFICAT DE NAŞTERE (dupa caz şi certificat de căsătorie)
 • FOAIE MATRICOLĂ IX-XII, în original
 • COPIE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A LICEULUI (CEI DIN ALTE PROMOŢII)
 • CERERE TIP – Puteți descărca cererea de înscriere în format editabil:     Anexa 2 – Cerere de înscriere
 • CEI CARE PARTICIPĂ PENTRU A 3-A OARĂ , RESPECTIV PESTE 3, CU TAXĂ DE INSCRIERE – TAXĂ EXAMEN INTEGRAL 354 LEI, RESPECTIV 100 LEI / PROBĂ SCRISĂ.

Calendar Bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020