Arhivă autor admin

deadmin

Platforma națională integrată – Wireless Campus

Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud participă în cadrul proiectului ”Platforma națională integrată -Wireless Campus” cod SMIS 123312, proiect  co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

Proiectul este în curs de derulare și este implementat de către Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare (AARNIEC) în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Se creează bazele necesare pentru un model flexibil de învățare într-un cadru sigur și centralizat care integrează forme de comunicare multimedia – o resursă devenită critică în procesul educațional modern.

Obiectivul proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care va asigura serviciul de acces fără fir la reţele de date deschise interconectate, inclusiv la Internet, pentru 4500 de școli din România.

Prin acest proiect, în baza contractului nr. TKRM/1170 din data de 09.07.2019, școala noastră beneficiază de o infrastructură Wi-Fi 4G care a fost conectată la echipamentul existent (al operatorului care furnizează accesul la internet).

Proces verbal de recepție cantitativă și calitativă finală

 

deadmin

Orar an școlar 2020-2021

Având în vedere trecerea școlii în scenariul 2 orarul liceului se modifică cu trecerea la un orar organizat pe ore.

Orarul pentru fiecare clasă poate fi consultat accesând paginile de mai jos:

Orarul claselor din învățământul primar

Orarul claselor din învățământul gimnazial

Orarul claselor din învățământul liceal

Precizările privind programul claselor și al pauzelor se regăsesc în documentul de mai jos.

 

deadmin

Transparența veniturilor salariale la data de 30 septembrie 2020

În vederea asigurării transparenței veniturilor salariale, în conformitate cu art. 33 alin .(1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicăm lista funcțiilor ocupate la data de 30 septembrie 2020, a salariilor de bază şi valoarea brută a sporurilor şi indemnizațiilor care fac parte din salariul de bază.

Pentru a vizualiza apăsați AICI

deadmin

ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021

CRITERIILE SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR PENTRU

ANUL ȘCOLAR 2020– 2021 – SEMESTRUL I

 1. BURSELE DE PERFORMANȚĂ se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
 2. a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare, organizate de MEC;
 3. b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de MEC pentru competițiile internaționale;
 4. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural – artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico- științific, organizate de MEC;
 5. d) în perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursă dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță menționate mai sus va fi actualizată și va fi făcută publică de MEC, anual, până la data de 01 octombrie.

Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care s-au obținut rezultatele menționate mai sus.

Acte necesare:

– cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia actului de identitate al elevului;

– copie xerox după diploma obţinută.

 1. BURSELE DE MERIT se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
 2. a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel putin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;
 3. b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor si concursurilor școlare naționale organizate de MEC;
 4. c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de MEC.

Acte necesare:

– tabel nominal/clasă cu media generală din sem.I. și nota la purtare semnat de către diriginte.

Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II lea pentru elevii aflați în clasele a V-a  și a IX-a, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase şi sunt revizuite semestrial în funcţie de modificările intervenite în situaţia şcolară a elevilor.

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

 1. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: a) au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în anul școlar 2019 – 2020 – sem.I.;
 2. b) au venit lunar brut pe membru de familie, pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim brut pe economie (230 lei brut, respectiv 1.346 lei net sau 2.350 lei brut, respectiv 1.413 lei net – în cazul angajaților cu studii superioare);

Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile familiei și în situația școlară a elevilor.

Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial și liceal, respectiv cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase.

Acte necesare: Bursele de studiu se acorda la cerere, iar dosarul trebuie sa conțină:

– cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia actului de identitate al elevului;

– copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, dupa caz, ale celorlalți membri ai familiei;

– adeverință de la școală/universitate pentru frați, surori (cu precizarea dacă primescu/ori nu primesc bursă și valoarea acesteia în ultimele 3 luni: iunie, iulie și august 2020);

– copie hotărâre divorț (dacă este cazul);

– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele trei luni (adeverință salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din perioada iunie, iulie și august 2020);

– adeverință de venit net, pentru ambii părinți/tutore legal, pe ultimele 3 luni: iunie, iulie și august 2020, de la ANAF;

– declarație notarială dacă unul/ambii părinți/tutori legali nu sunt încadrați în muncă, nu primesc retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc niciun fel de pensie și nu au realizat niciun venit pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului: iunie, iulie și august 2020;

– cupon alocație sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii din ultimele 3 luni;

În categoria venitului net intră : salariul, pensia, indemnizația de șomaj, ajutorul social, alocații pentru copii, alocații pentru copii aflați în plasament, burse pentru elevi și studenți; dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu lunar pe mebru de familie se iau în considerare și arenda, chiria și toate veniturile cu caracter permanent realizate de membrii familiei.

Elevii care primesc bursă de studiu pot primi și bursă de perfomanță sau de merit.

 4. BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:

a) orfani sau bolnavi de TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiente renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestati cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care sufera de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc.), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare;

Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza doar pe certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul școlar, fără a fi condiționată de venitul net lunar al familiei.

Bursele de ajutor social se acordă la cerere.

Acte necesare:

Orfani

– cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;

– copie certificat de deces părinte

Bolnavi

– cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului, dacă acesta există;

– certificatului medical eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie sau de medicul de la cabinetul școlar;

b) elevi din mediul rural (care sunt școlarizati într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu)

– cerere;

– copia certificatului de naștere și a actului de identitate al elevului ( pentru elevii care au vârsta sub 14 ani și nu au carte de identitate, se va prezenta copia actului de identitate al unuia din parinți pentru a face dovada localitații de domiciliu);

– acolo unde există liceu în localitate, adresă de la liceul respectiv în care este specificat că nu are profilul și specializarea la care este elevul (ex.: elevul este în clasa a IX-a, profil: umanist, specializarea: filologie la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva”, iar la Liceul din Năvodari nu există acest profil și specializare).

 c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat urmatoarele condiții:

 1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie ( 1.115 lei brut, respectiv 673 lei net sau 1.175 lei brut, respectiv 706,5 lei net – în cazul angajaților cu studii superioare);
 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

– cerere elev major sau părinte/tutore legal;

– copia actului de identitate al elevului;

– copii xerox certificate de naștere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

– acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 12 luni (adeverință salariat/pentru fiecare membru) anterioare depunerii dosarului (anterioare lunii septembrie 2020), inclusiv alocația suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2019 – august 2020 inclusiv);

– copie hotărâre divorț (dacă este cazul);

– cupon alocație sau extras de cont pentru alocația de stat pentru copii din ultimele 12 luni;

– act doveditor în original privind veniturile inregistrate, pentru ambii părinți/tutore legal, pe ultimele 12 luni (veniturile din perioada septembrie 2019 – august 2020 inclusiv), de la ANAF;

– act doveditor în original nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

– declarație notarială dacă unul/ambii părinți/tutori legali nu sunt încadrați în muncă, nu primesc retribuții sociale, nu primesc ajutor de șomaj, nu primesc niciun fel de pensie și nu au realizat niciun venit pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului;

 

Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de perfomanță, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Toate bursele de ajutor social sunt condiționate, respectiv: elevul trebuie să fie promovat și să aibă media 10 la purtare.

Bursele de performanță, de merit și bursele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat.

Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanțelor şcolare.

Termenul limită de depunere a dosarelor de burse este

30 septembrie 2020.

CERERERILE SE POT DESCĂRCA DE AICI. Se va depune cererea corespunzătoare tipului de bursă solicitat / unde se încadrează elevul.

deadmin

Ziua Europeană a Limbilor 2020

La inițiativa Consiliului Europei și a Comisiei Europene, Ziua Europeană a Limbilor este sărbătorită în fiecare an pe data de 26 septembrie, începând din 2001. Sărbătoarea încurajează învățarea limbilor străine și promovează diversitatea lingvistică și culturală a Europei.

Participă la concursul LinguaTest și poți câștiga o tabletă plus multe alte premii!

Regulamentul concursului , termenul limită și detalii, aici 👉 www.linguatest.ro.

 

deadmin

„BANI DE LICEU” 2020-2021

Actul normativ care stabilește criteriile de acordare a burselor prin Programul național de protecție socială „Bani de liceu” este Hotărârea de Guvern 712/2018.

Fiecare elev beneficiar va primi lunar, pe toată durata cursurilor, suma de 250 lei lunar.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI “BANI DE LICEU” 2020-2021

1. * CERERE TIP -va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

     *Cererea se poate ridica de la profesorul diriginte, de la secretariat sau o puteți descărca de AICI

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

2. COPIE CERTIFICAT NAȘTERE AL ELEVULUI SAU COPIE CARTE DE IDENTITATE A ELEVULUI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Secretarul unității de învățământ sau profesorii diriginţi care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

3. COPII ALE CĂRȚII DE IDENTITATE A PĂRINTELUI/ REPREZENTANTULUI LEGAL – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte și actele în original. Secretarul unității de învățământ sau profesorii diriginţi care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

4. LIVRET DE FAMILIE ȘI COPII DUPĂ CERTIFICATELE DE NAȘTERE SAU CĂRȚILE DE IDENTITATE ALE CELORLALȚI MEMBRI AI FAMILIEI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Secretarul unității de învățământ sau profesorii diriginţi care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

ART. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul,

soţia si copiii lor necăsătoriţi,care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflai în întreţinerea sa.

(4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriţi, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

5. ADEVERINȚE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

6. Acte doveditoare care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Secretarul unității de învățământ sau profesorii diriginţi care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

7. Acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei:

– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPON DE LA ȘOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.

DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI care au împlinit 18 ani

NU se iau în considerare următoarele venituri:

 • alocaţia de stat
 • alocaţia complementară
 • bursele de studiu si bursele sociale
 • alocaţia de susţinere

8. Declaraţie la notar din partea părinților și a membrilor care au împlinit 18 ani din care să rezulte că familia nu a beneficiat in lunile iunie, iulie și august de alte venituri in afară de cele prezentate la dosar (declaraţia se da în fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu deţin utilaje agricole, ca nu au conturi in bănci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an si se precizeaza ce venituri au declarat la dosar).

9. ADEVERINȚĂ de la PRIMĂRIE PENTRU TOȚI MEMBRI FAMILIEI, din care să rezulte veniturile agricole și terenuri (că DEȚIN sau NU teren/terenuri) aflat în posesia persoanelor cu vârstă peste 18 ani / numărul membrilor din familie. Pentru cei care dețin terenuri, pe adeverință se va preciza care este venitul anual aferent suprefeței agricole.

10. ADEVERINŢĂ DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte si frati, în parte.

11. Hotărârea de divorț şi de pensie alimentară – dacă este cazul (copie si original);

12. Certificat de deces părinte – dacă este cazul (copie si original)

13.  ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar.

14. Adeverinţă eliberată de către unitatea şcolară din care să rezulte media generală, media la purtare si numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

DOSARELE SE PREDAU LA SECRETARIAT SAU DIRIGINTELUI DE CĂTRE ELEV, ÎN PREZENȚA UNUI PĂRINTE SAU A REPREZENTANTULUI LEGAL, ÎN PERIOADA 15 – 25 SEPTEMBRIE 2020.

Calendarul de desfășurare a Programului național de protecție socială „Bani de liceu”

Depunerea cererilor: 15 septembrie-25 septembrie

Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea eligibilității cererilor depuse de către comisii: 26 septembrie-15 octombrie

Centralizarea cererilor, prin intermediul portalului dedicat – 25 septembrie-16 octombrie

Afișarea pe internet a listei beneficiarilor – 17 octombrie

Depunerea contestațiilor – 18 octombrie-21 octombrie

Rezolvarea contestațiilor – 22 octombrie-25 octombrie

deadmin

Precizări ale Ministerului Sănătății privind începerea noului an școlar 2020-2021

În completarea recomandărilor privind documentele medicale necesare la înscrierea/ frecventarea/ terminarea unui ciclu de învățământ, transmise prina adresa Ministerului Sănătății nr. 1329/08.09.2020 click aici, ministerul comunică următoarele precizări privind începerea noului an școlar, prin adresa DGAMMUPSP nr. 1329/10.09.2020 click aici

deadmin

Graficul de acces al claselor în școală în data de 14 septembrie

Informațiile legate de modul de acces al claselor în școală în data de 14 septembrie pot fi consultate aici.

deadmin

Propunere privind scenariul de organizare și desfășurare a cursurilor la Liceul Teoretic ”Carmen Sylva”, începând cu 14.09.2020

Consiliul de administrație al Liceului Teoretic ”Carmen Sylva” din Eforie Sud, a propus spre avizare Inspectoratului Școlar Județean Constanța și Direcției de Sănătate Publică a județului Constanța, următorul scenariu de organizare și desfășurare a cursurilor, pentru începerea anului școlar 2020-2021 click aici