Bani de liceu

ACTE ORIENTATIVE NECESARE PENTRU ACORDAREA BURSEI „BANI DE LICEU” 2021-2022

  1. * CERERE TIP, va fi completată de elev cu autorizarea reprezentantului legal.

 *Cererea se găseşte la profesorul diriginte sau poate fi descărcată accesând link-ul de mai jos:

Cerere bani de liceu

Cererea va fi însoţită de următoarele documente (CARE VOR FI PUSE ÎNTR-UN DOSAR de carton ÎN ORDINEA ENUMERATĂ MAI JOS) :

1. COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE AL ELEVULUI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

2. COPII ALE CARTII DE IDENTITATE A PARINTILOR/ REPREZENTANT LEGAL – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul (aceasta operaţiune fiind obligatorie înainte de primirea dosarului).

3. LIVRET DE FAMILIE ȘI COPIE CERTIFICAT NASTERE SAU CARTE DE IDENTITATE ALE CELORLALTI MEMBRI AI FAMILIEI – cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original. Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul.

ART. 3

(1) La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii si burselor sociale, precum si a altor ajutoare cu caracter social acordate elevilor.

(2) În sensul prezentei hotărâri, termenul familie desemnează soţul şi soţia sau soţul, soţia si copiii lor necăsătoriţi,care locuiesc si gospodăresc împreună.

(3) Este asimilată termenului familie si situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflai în întreţinerea sa.

(4) În sensul definiţiei prevăzute la alin. (3) se asimilează termenului familie bărbatul si femeia necăsătoriţi, cu copiii lor si ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc si gospodăresc împreună.

4. ADEVERINTE DE ELEVI SAU STUDENŢI PENTRU FRAŢI/SURORI

5. ACTE DOVEDITOARE care să ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaş al eroilor revoluţiei, bolnav de TBC si se află în evidenţa dispensarului şcolar, că suferă de: diabet, o boală malignă, sindrom de malabsorbţie gravă, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatie congenitală, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, că este infestat cu virusul HIV sau este bolnav de SIDA, că suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă sau reumatism articular, handicap locomotor. Certificarea bolii se face de către medicul abilitat să avizeze acordarea burselor, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.150/2002*) privind organizarea si funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare, numai după efectuarea unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; ( cu condiţia ca, la depunerea cererii, solicitantul să prezinte si actele în original.

Diriginţii care primesc dosarele, vor confrunta actele în original cu copiile, iar pe acestea din urmă vor trece menţiunea “conform cu originalul” pe fiecare pagină, sub care vor semna atât primitorul, cât si solicitantul )

6. ACTE DOVEDITOARE, în original, privind veniturile membrilor familiei:

– ADEVERINTA VENIT BRUT LUNAR / MEMBRU FAMILIE REALIZAT IN ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE. IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPOANELE DE PENSIE pentru ULTIMILE 3 LUNI ANTERIOARE DEPUNERII DOSARULUI (IUNIE, IULIE, AUGUST ) MAXIM 500 RON/MEMBRU DE FAMILIE.

CUPON DE LA SOMAJ dacă părinţii sunt şomeri.

DECLARAŢIE NOTAR, IN ORIGINAL, PENTRU MEMBRII FAMILIEI care au împlinit 18 ani)

NU SE IAU în considerare următoarele venituri:

– alocaţia de stat

– alocaţia complementară

– bursele de studiu si bursele sociale

– alocaţia de susţinere

 

7. DECLARAȚIE LA NOTAR (din partea părinților și a membrilor care au împlinit 18 ani ) din care sa rezulte că să rezulte ca familia nu a beneficiat in lunile iunie, iulie și august de alte venituri in afara de cele prezentate la dosar (declaraţia se da în fata notarului si se va specifica de asemenea ca NU AU FOST PLECATI DIN TARA IN SCOPUL OBTINERII DE VENITURI, ca nu deţin utilaje agricole, ca nu au conturi in bănci, ca nu au alte proprietati in afara celei de domiciliu, ca nu au cumparat sau vandut autoturisme, terenuri sau alte bunuri in ultimul an, ca nu detin pasaport si se precizeaza ce venituri au declarat la dosar);

8. ADEVERINTA de la PRIMARIE PENTRU TOTI MEMBRI FAMILIEI, din care să rezulte veniturile agricole și terenul (CA DETIN sau NU PAMANT) aflat în posesia persoanelor cu vîrstă peste 18 ani / nr membrilor din familie. Cei care detin pamant , pe adeverinta sa se precizeze care este venitul anual aferent suprefetei agricole.

9. ADEVERINŢA DE LA CIRCUMSCRIPŢIA FINANCIARĂ privind veniturile obţinute din alte activităţi (terenuri agricole, închirieri de locuinţe) – certificat fiscal pentru fiecare părinte si frati, în parte.

10. HOTĂRÂRE DE DIVORȚ ȘI DE PENSIE ALIMENTARĂ – dacă este cazul (copie si original);

11. CERTIFICAT DE DECES– ( părinte) unde este cazul (copie si original);

12. ANCHETA SOCIALĂ conform L 416/2001, efectuată de autorităţile locale pentru verificarea veridicităţii declaraţiilor de venit şi a celor referitoare la bunurile familiei, în cazul elevilor care solicită sprijin financiar;

13. ADEVERINȚĂ ELIBERATĂ DE CĂTRE UNITATEA ȘCOLARĂ din care să rezulte MEDIA GENERALĂ, media la purtare si NUMĂRUL DE ABSENŢE NEMOTIVATE din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”.

DOSARELE SE PREDAU DIRIGINTELUI ŞI SE VA FACE OBLIGATORIU IN PREZENTA UNUI PARINTE !

TERMEN DE DEPUNERE dosar 15 septembrie – 30 septembrie  2021