ROSE la „Carmen Sylva” – Rezultate așteptate, Indicatori, Buget

deadmin

ROSE la „Carmen Sylva” – Rezultate așteptate, Indicatori, Buget

Rezultate așteptate

Se aşteaptă ca elevii să îşi schimbe atitudinea faţă de şcoală: să conştientizeze importanţa absolvirii cursurilor învăţământului preuniversitar, a participării la examenului de bacalaureat şi a promovării acestuia. De asemenea, un efect scontat al implementării proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea nivelului de pregătire în vederea susţinerii bacalaureatului, cuantificabil prin creşterea procentului de promovare a acestui examen.

Cum este important ca elevii să aibă o ţintă care să îi motiveze să înveţe, dincolo de promovarea examenul de bacalaureat (acesta să devină un mijloc de a accede către un nivel superior, nu un scop în sine), s-au planificat activităţi care urmăresc autocunoaşterea, conştientizarea propriilor interese, abilităţi, înclinaţii etc. Aceste activităţi vor avea ca efecte intermediare creşterea încrederii în sine şi a motivaţiei pentru învăţare, iar ca rezultat final, promovarea examenului de bacalaureat şi integrarea în mediul universitar, pe baza unei corecte orientări vocaţionale.

Sesiunile de dezvoltare personală, destinate elevilor, vor avea drept rezultat determinarea aptitudinilor și abilităților personale, creșterea încrederii în forțele proprii și a motivației pentru învățare.

Desfăşurarea unor ateliere de lucru pe tema alegerii unei cariere va avea ca scop dobândirea, de către elevi, a unor informaţii complexe despre diversele căi educaţionale, despre piaţa muncii şi despre arii profesionale cu cerere mare şi salarii motivante.

Organizarea de vizite la instituţii de învăţământ superior din Constanţa, Bucureşti, Iaşi va avea drept rezultat depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale fiecărei instituţii de învăţământ superior, investigarea oportunităţilor  speciale de dezvoltare profesională ale fiecărei unităţi de învăţământ, elevii putând decide care este cea mai bună soluţie personală pentru educaţia universitară.

Realizarea unui plan de acţiune privind cariera pentru fiecare elev va permite identificarea   unor soluții optime în vederea alegerii carierei.

 Organizarea de activităţi remediale vor urmări să aprofundeze conţinuturile predate la clasă, să clarifice noţiunile cu un grad mai ridicat de dificultate din programa de bacalaureat, reducându-se astfel decalajul între ceea ce ştiu elevii şi ceea ce ar trebui să ştie.

Dezvoltarea platformei eLearning a şcolii va avea drept rezultat crearea unei baze cu conținut teoretic și aplicativ, concepute pentru sprijinirea elevilor în pregătirea pentru examenul de bacalaureat.

Organizarea de simulări interne ale examenului de bacalaureat va avea drept rezultat măsurarea periodică a gradului de progres înregistrat de elevii din grupul-țintă.

Stabilirea unui sistem de recompensare/premiere a elevilor care obţin cel mai mare progres scolar va avea drept rezultat creşterea moţivatiei elevilor pentru obţinerea unor rezultate bune la examenul de bacalaureat.

Reamenajarea a 7 săli de clasă care să permită derularea de activităţi cu sisteme multimedia şi care să dispună de acces la internet de mare viteză, va avea drept rezultat crearea unui mediu de învăţare prietenos, care va favoriza creşterea interesului elevilor pentru învăţare.

Organizarea de întâlniri periodice şi mese rotunde cu părinţii va urmări implicarea părinţilor în îndeplinirea planurilor şi programelor personale ale elevilor privind pregatirea pentru bacalaureat. Efectul scontat îl reprezintă îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor.

Realizarea unei aplicaţii web (site-ul proiectului), care să faciliteze accesul părinţilor şi al  comunităţii la informaţii legate de proiectul ROSE, va avea drept rezultat creşterea nivelului de informare a comunităţii în legătură cu şcoala, sporirea prestigiului liceului în comunitate, îmbunătăţirea activităţii elevilor.

Indicatorii proiectului

Denumirea indicatorului Unitate de măsură Valoarea de referință Valori propuse
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
Indicatori de impact
Rata de abandon a elevilor din anii terminali % 0 0 0 0 0
Rata de abandon la nivelul liceului % 2,81 2,5 2,3 2,1 2
Rata de absolvire a claselor terminale % 95,37 96 96 96 96
Rata de participare la examenul de bacalaureat % 99,01

 

99,01 99,01 99,01 99,01
Rata de promovare a examenului de bacalaureat % 51 52 55 58 60
Indicatori de rezultat
Elevi beneficiari ai activităţii de pregătire remedială număr 50 235 250 250 250
Elevi aparţinând unor grupuri dezavantajate, participanţi la proiect număr 30 200 200 200 200
Elevi care înregistrează progres şcolar % 5 10 13 13 13
Gradul de satisfacţie a părinţilor % 60 80 85 90 90

Bugetul proiectului

Nr.

crt.

(1)

Denumire categorie de activități /

Tipuri de cheltuieli

(2)

Buget anual estimat ( LEI)  

Buget total estimat  (LEI)*

(7 = 3+4+5+6)

Ponderea

 activităților

(8)

AN 1

(3)

AN 2

(4)

AN 3

(5)

AN 4

(6)

I ACTIVITĂȚI PEDAGOGICE ȘI DE SPRIJIN 73,82%
a Servicii de consultanță 0 0 0 0 0
b Instruire 6,500 6,500 6,500 6,500 26,000
c Servicii, altele decât consultanță 0 0 0 0 0
f Costuri operaționale adiționale 74,150 74,150 68,750 68,250 285,300
TOTAL 1 80,650 80,650 75,250 74,750 311,300
II ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE 7,11%
a Servicii de consultanță 0 0 0 0 0
b Instruire 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
c Servicii, altele decât consultanță 0 0 0 0 0
f Costuri operaționale adiționale 0 0 0 0 0
TOTAL 2 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000
III ACTIVITĂȚI DE RENOVARE ȘI DOTARE 19,07%
c Servicii, altele decât consultanță 0 0 0 0 0
d Bunuri 40.400 40.000 0 0 80.400
e Lucrări 0 0 0 0 0
TOTAL 3 40.400 40.000 0 0 80.400
VALOAREA DIRECTĂ A GRANTULUI

(TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3)

128.550 128.150 82.750 82.250 421.700 93,70%
IV ACTIVITĂȚI DE MANAGEMENT 6,30%
f Costuri operaționale adiționale 7.211 7.211 6.907 7.007 28.336
VALOAREA TOTALĂ A GRANTULUI

(VALOAREA DIRECTĂ + VALOAREA ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT), din care:

135.761 135.361 89.657 89.257 450.036 100%
a Servicii de consultanță 0 0 0 0 0  
b Instruire 14,000 14,000 14,000 14,000 56,000 12.44%
c Servicii, altele decât consultanță 0 0 0 0 0 0.00%
d Bunuri 40,400 40,000 0 0 80,400 17.87%
e Lucrări 0 0 0 0 0 0.00%
f Costuri operaționale adiționale 81,361 81,361 75,657 75,257 313,636 69.69%

 

 

 

 

 

Despre autor

admin administrator