Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022

Pentru anul școlar 2021-2022 la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie sunt disponibile 44 de locuri în două clase.

Material video realizat de doamna profesor Enciu Elena

Înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 se face conform prevederilor Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3473 din 10/03/2021 și cu respectarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022, prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educației nr. 3473 din 10/03/2021.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. ( art. 5 alin (1) din Metodologie)

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. (art. 6 alin (1) din din Metodologie)

În situația copiilor menționați la alin. (1) care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. Solicitarea de eliberare a recomandării prevăzute la Anexa nr. 1 la prezenta Metodologie poate fi depusă direct la unitatea de învățământ sau transmisă prin poștă/mijloace electronice. La solicitarea părintelui, unitatea de învățământ cu nivel preșcolar poate transmite recomandarea și prin poștă cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice. (art. 6 alin (2) din din Metodologie)

Pentru copiii care au fost înscriși la Grădinița cu program prelungit „Albatros” Eforie Sud puteți descărca de aici Solicitarea de eliberare a recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar personalizată.

Evaluarea dezvoltării copiilor, menționată la art. 6 alin. (1), se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar. (art. 7 alin (1) din din Metodologie)

Părinții copiilor menționați la alin. (1) depun/transmit prin e-mail sau prin poștă, la CJRAE/CMBRAE, cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta Metodologie. (art. 7 alin (3) din din Metodologie)

Toți copiii ai căror părinți solicită înscrierea în clasa pregătitoare la școala de
circumscripție sunt înmatriculați la unitatea de învățământ solicitată. (art. 9 alin (1) din din Metodologie)

Pe locurile libere, se înscriu și, ulterior, se înmatriculează copiii care provin din alte circumscripții școlare, inclusiv din alte localități, în conformitate cu solicitările părinților și cu prevederile prezentei metodologii. (art. 9 alin (2) din din Metodologie)

În situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere primite de la părinți al căror domiciliu se află în afara circumscripției școlare este mai mare decât numărul de locuri libere definit conform art. 10 alin.(3), se aplică criterii de departajare generale și specifice, stabilite în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
(2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:
a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă. (art. 10 alin (1) din din Metodologie)

Înscrierea în învățământul primar se face prin depunerea unei cereri-tip de înscriere însoțită de documente justificative. (art. 13 alin (1) din din Metodologie)
Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar. (art. 13 alin (2) din din Metodologie)
În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e -mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1). (art. 13 alin (3) din din Metodologie)
Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă. (art. 13 alin (4) din din Metodologie)