Arhivă zilnică 19 septembrie 2017

deadmin

Documentele necesare înscrierii la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de administrator financiar, muncitor şi paznic şi bibliografia de concurs

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, certificat de naştere şi după caz certificatul de căsătorie

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

d)carnetului de muncă, copie conform cu originalul, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să‐l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) caracterizare sau recomandare de la ultimul loc de muncă;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

BIBLIOGRAFIE:

Pentru postul de ADMINISTRATOR FINACIAR

 • Legea contabilităţii nr. 82/1991 (actualizată);
 • Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice (actualizată);
 • Legea 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 • G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev / preşcolar (actualizată).
 • G. nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului(actualizată);
 • Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.
 • Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică
 • G. nr.925/2006 – aprobarea  normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
 • Ordonanţa 119 / 1999 republicată actualizată în 2013 privind controlul intern managerial şi controlul financiar preventive.
 • G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;

Pentru postul PAZNIC

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată
 • Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă (Obligațiile lucrătorilor in domeniul securității și sănătății în muncă);
 • Legea nr. 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 Pentru postul MUNCITOR

 • Legea nr. 53 / 2003 – Codul Muncii, republicată
 • Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare
 • Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă (Obligațiile lucrătorilor in domeniul securității și sănătății în muncă);
 • Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Cap.II, secțiunea a 6-a, art.21, art.22)
 1. HG 1048/2006 – privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă
 2. Legea nr. 477/2004  privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul  Liceului Teoretic ”CARMEN SYLVA” EFORIE, tel. 0241.748.566 – Persoană de contact Dragomir Mariana , secretar şef