Arhivă lunară 11 aprilie 2020

deadmin

EURO 200 – Acordarea unui ajutor financiar pentru achiziţionarea de calculatoare

Programul „Euro 200” se derulează începând cu anul 2004, în baza Legii nr. 269/2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale.

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar elevilor şi studenţilor în vederea achiziţionării de calculatoare se desfășoară şi în anul în curs după calendarul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 225/2020 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar  în  vederea  stimulării  achiziţionării  de  calculatoare,  aprobate  prin  Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004Termenul limită pentru depunerea cererilor este 16 aprilie 2020, inclusiv.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/ studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditatîn vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei/membru de familie.

Ajutorul financiar reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un computer, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăşi valoarea computerului achiziţionat. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului – click aici, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul. Cererea va fi completată, în cazul elevilor minori, de un părinte, tutore sau curator, după caz. și va fi însoţită de următoarele documente:

  • copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului;
  • copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
  • copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  • adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
  • acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul veniturile realizate de membrii familiei ȋn luna precedentă depunerii cererii (martie 2020), cu excepția alocației de stat, alocației familiale complementare și a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii și burselor sociale, precum și a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea acestor drepturi și obligații.

  • declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.

Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă sprijinul financiar este următoarea:

a) pentru desktop – procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; unitate DVD; monitor LCD minimum 17″; tastatură, mouse optic;

b) pentru laptop – procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum 15″; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD;

c) pentru netbook sau echivalent – procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB; diagonală minimum 10″.

În vederea depunerii cererii și a documentelor doveditoare pentru stabilirea eligibilității solicitantului, conform adresei Ministerului Educației și Cercetării nr. 91/RLB/07.04.2020, nu este obligatorie deplasarea acestuia la unitatea școlară, cererea fiind acceptată și dacă este transmisă prin e-mail [email protected], poștă sau alt mijloc de comunicare.